حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

برای اختصاص درجۀ اعتبار چه مؤلفه‌هایی از شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند؟

به طور کلی مؤلفه‌هایی که برای اختصاص "درجۀ اعتبار" مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارتند از:

 • نام شرکت یا کسب وکار
 • آدرس شرکت یا کسب و کار
 • مدل تجاری شرکت یا کسب و کار
 • ماهیت تجاری شرکت یا کسب و کار
 • کشور شرکت یا کسب و کار
 • استان شرکت یا کسب و کار
 • تاریخ تاسیس شرکت یا کسب و کار
 • آرم شرکت یا کسب وکار
 • گروه صنعت یا کسب و کار
 • تعداد کارکنان شرکت یا کسب و کار
 • آدرس وب سایت شرکت یا کسب و کار

در بازرسی کامل که بالاترین سطح است، تمامی اطلاعات ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت امکان تأیید می‌شوند و در سایر انواع بازرسی‌ها، براساس سطح بازرسی، تعدادی از این مؤلفه‌ها مورد بازرسی و در صورت امکان تأیید قرار خواهند گرفت.

چند لحظه صبر کنید...